Консултантска къща ИВАНА
Начало

 

 

 https://i.imgur.com/HT9fkBC.png

От началото на 1998 год, Консултантска къща „Ивана” ЕООД е дружество със специализиран прдемет на дейност: счетоводни консултации, данъчно – правни услуги, финансови консултации, одиторски проверки и обжалване на данъчно  - ревизионни актове пред органите на НАП и Съда.

 I. Снимка на финасовото състояние

 1. Преглед на счетоводни документи – оборотни ведомости за финансовите години, оборотна ведомост за текущ тримесечен, шестмесечен или девет месечен период.
 2. Преглед на данъчни документи – годишни данъчни декларации по чл.92 на ЗКПО.

 

 II. Анализ на финансовото състояние

 1. Преглед и препоръки към счетоводната политика на дружеството.
 2. Счетоводни и данъчни констатации по годишни финансови отчети – баланси, отчети за приходите – разходите, парични потоци и др.
 3. Счетоводни и данъчни констатации по оборотни ведомости на дружеството.
 4. Препоръки за оптимизиране на финансово – счетоводната отчетност ЗС.
 5. Препоръки за годишно счетоводно приключване на текуща финансова година.

 

III. Данъчно представителство и данъчна защита

 1. Подготовка за извършване на предстояща данъчна ревизия съгласно ДОПК и ДДС:

1.1.  Преглед на първични счетоводни документи в минали периоди и в текущ период;

     1.2.. Допълнително съставяне на нови документи, съобразени с търговското, счетоводното и данъчното законодателство за минали периоди и в текущ аспект;

 1. Данъчно представителство:

     2.1. При стартиране на процедура за данъчна ревизия

     2.2. По време на извършване на данъчна ревизия – компетентно лице за контакт при защита на конфиденциални данъчни и данъчно – правни казуси.

2.3.  При подписване на заключителни данъчни документи по извършвана ревизия

     2.4. Представителство пред Дирекция „Обжалване” на данъчно – ревизионни актове и при получаване на съответни решения

 1. Консултации – счетоводни, данъчни и данъчно – правни при изготвяне на документи, необходими за данъчна ревизия
 2. Провеждане на срещи с данъчни органи с цел данъчна защита на изготвени счетоводни и търговски документи във връзка с данъчната ревизия /обща или по ДДС/.

 

IV. Одиторски проверки и заверки 

 1. Преглед на счетоводната политика, първични и вторични счетоводни документи, месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости, както и на годишни финансови отчети – баланси, отчети за приходите – разходите, парични потоци и др.на дружества, сдружения, министерства и общини. 
 1. Консултации по Закона за счетоводството и данъчните закони за финансовата година. 
 1. Изготвяне на одитен доклад и одитно мнение по спазване на счетоводното законодателство и счетоводните снадарти / национални и/или международни счетоводни стандарти/. 
 1. Изготвяне на важни препоръки за счетоводната, данъчната, и данъчно – правната рамка на дейността

 

 

 За основателя на Консултантска къща „Ивана” ЕООД

Г-жа Гергана Тодорова е собственик и мениджър на Консултантска къща „Ивана” ЕООД.  

От 2008г. има правоспособност да упражнява търговска медитация.

Като хоби:                                                 

в/ за периода 2000 – 20017 год завършва  редица семинари за личностно и лидерско развитие,

б/ в периода 2009 – 2012г, завършва бакалавърска програма  „Психология” към НБУ.

в/ за учебна 2012 – 2013 завършва театрална школа към ВИТИЗ при проф. Гюрова.

г/ от 2004 до момента, активно участва в общества с духовно усъвършенстване;

Задълбочен изследовател и автор на рубрика за личностен интегритет – За Хармонията и Морето ..., за Какаото и Кадифето.